Международно преместване

Международно преместване

Международно преместване
Международно преместване

Една от услугите, които предоставяме, е международно преместване, като за физически, така и за бизнес клиенти.

Тук е нужно да посочим, че този вид преместване е по-специфичен, тъй като е свързан с напускане пределите на страната. Пътуването до по-отдалечени местонахождения налага и по-отговорното отношение към всяка подробност, отлично планиране и добра организация.

При стартирането и успешното извършване на международно преместване е необходимо да се вземат предвид тези методични действия:

Предварителен оглед и консултация с представител на Хамали Хари, напълно подготвен с организирането на международно преместване. При срещата с нашия представител, се определя типа обема на вещите, които ще се преместват. Въз основа на огледа и консултацията се обмислят подробностите, които са съществени при този тип преместване и се изготвя и предлага ценова оферта. При одобрение от страна на клиента се изготвя и подписва договор, съпътстващ се с необходимите клаузи и елементи, разпечатан в два еднообразни екземпляра, по един за всяка една от страните.

Следващият етап, който е от съществено значение за безпроблемното преместване е опаковането. На този етап е необходимо да се вземат под внимание специфичността на багажа и големината на вещите. Ние от Хамали Хари извършваме цялостно опаковане и етикетиране на имуществото с наши първокласни материали. Естествено, ако вие желаете сами да опаковате вещите си, ние бихме могли да ви доставим опаковъчни материали.

Коментираме всички възможни въпроси с клиентите си и им оказваме съдействие при набавянето на документите, нужни на някои вещи при преминаването на граница.

Превозването се извършва с бусове и камиони, напълно подходящи за типа, обема и тонажа на вещите. Нашите професионални хамали подреждат  и обезопасяват  по най-оптималния начин вашето имущество.

Ние от Хамали Хари разполагаме с екип от опитни хамали, опаковчици и отлични шофьори.
Ние от Хамали Хари разполагаме с екип от опитни хамали, опаковчици и отлични шофьори.

Ние от Хамали Хари разполагаме с екип от опитни хамали, опаковчици и отлични шофьори. А като фирма, извършваща международни премествания, нашите служители владеят английски и руски език и ако се наложи общуване с чуждестранни клиенти, вие бихме могли да разчитате на нас.

Цената на международното преместване се определя индивидуално спрямо отдалечеността на крайната точка, обема и тонажа на превозваните товари и др.

Свържете се с нас за безплатен оглед и консултация и изготвяне на подробна оферта с ценово предложение.

Заявка за ханмалска услуга